ریشه هایم زخاک بیرون است چند روزی مرا تحمل کن

+رفتیم لوازم خانه قیمت کنیم برای زندگی آینده،فروشنده ها نمیفروشند و در جواب چرای ما پاسخ میدهند که بعدا میتوانند گرانتر بفروشند!قیمت دلار بالاتر میرود و ... ما مردمی هستیم که خودمان هم به یکدیگر رحم نمیکنیم...احتکار در کشوری اسلامی با مردمی شیعه...کولر 2 تیکه حدود 4 میلون تومان بود یا یخچالی که تا یکی دو هفته پیش 2میلیون و دویست هزار تومان بود اکنون 3 میلیون و هشتصد هزار تومان قیمت داشت!!!البتیه فقط قیمت میدادند و نمیفروختند...

++اولین مریضی که برایش آتل کوتاه پا گرفتم 4شنبه به درمانگاه امد،خودش و پدرش کلی تشکر کردند،خیالم راحت شد :) میترسیدم به علت کم تجربگی کارم را صحیح انجام نداده باشم.

+++من عاشق این شعر چهارم دبستان بودم:لبخند

در کنار خطوط سیم پیام            خارج از ده دو کاج روئیدند
سالیان دراز رهگذران              آن دو را چون دو دوست میدیدند
یکی از روز های سرد پاییزی               زیر رگبار و تازیانه باد
یکی از کاج ها به خود لرزید           خم شدو روی دیگری افتاد
گفت ای آشنا ببخش مرا                 خوب درحال من تامل  کن
ریشه هایم زخاک بیرون است                   چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با تندی                  مردم آزار از تو بیزارم
دور شو دست از سرم بردار              من کجا طاقت تورا دارم
بینوا راسپس تکانی داد                  یار بی رحم و بی مروت او
سیمها پاره گشت و کاج افتاد              برزمین نقش بست قامت او
مرکز ارتباط دید آن روز                    انتقال پیام ممکن نیست
گشت عازم گروه پی  جویی              تا ببیند که عیب کار از چیست
سیمبانان پس از مرمت سیم                 راه تکرار بر خطر بستند
یعنی آن کاج سنگدل را نیز                با تبر تکه تکه بشکستند

حالا شاعرش نسخه جدیدش رو هم سروده:

در کنار خطوط سیم پیام                    خارج از ده دو کاج روئیدند
سالیان دراز رهگذران               آن دو را چون دو دوست می‌دیدند
روزی از روزهای پائیزی            زیر رگبار و تازیانه باد
یکی از کاج ها به خود لرزید      خم شد و روی دیگری افتاد
گفت ای آشنا ببخش مرا          خوب در حال من تأمل کن
ریشه‌هایم ز خاک بیرون است          چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با نرمی                   دوستی را نمی برم از یاد
شاید این اتفاق هم روزی          ناگهان از برای من افتاد
مهربانی بگوش باد رسید           باد آرام شد، ملایم شد
کاج آسیب دیده ی ما هم                   کم کمک پا گرفت و سالم شد
میوه ی کاج ها فرو می ریخت               دانه ها ریشه می زدند آسان
ابر باران رساند و چندی بعد                ده ما نام یافت کاجستان


/ 0 نظر / 26 بازدید